Monash Logo

CHENG NanoBionics Group

_________________________________________________________________________________________________________________________

2023

  1. Qianqian Shi, Dashen Dong, Gediminas Gervinskas, Han Lin, Debabrata Sikdar, Baohua Jia, Sumeet Walia, Sharath Sriram, Madhu Bhaskaran, Lim Wei Yap, and Wenlong Cheng*. Soft plasmene helical nanostructures, Advanced Materials Technologies, 2023, 8, 9, 2201866

  2. Shu Gong, Xin Zhang, Xuan Anh Nguyen, Qianqian Shi, Fenge Lin, Sunita Chauhan, Zongyuan Ge, and Wenlong Cheng*. Hierarchically resistive skins as specific and multimetric on-throat wearable biosensors, Nature Nanotechnology, 2023, https://doi.org/10.1038/s41565-023-01383-6

  3. Arie Levin, Shu Gong, and Wenlong Cheng*. Wearable Smart Bandage-Based Bio-Sensors, Biosensors, 2023, 13, 4, 462

  4. Zijun Yong, Shu Gong, Anthony SR Chesman, Qianqian Shi, Lim Wei Yap, Yvonne Hora, Runfang Fu, Fenge Lin, and Wenlong Cheng*. Conformal coating of CdS onto flexible enokitake-like standing gold nanowire arrays for omnidirectional low-light-intensity photocatalysis, Nano Energy, 2023, 108, 108227

  5. Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H Dauskardt, Chong-an Di, Michael D Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C Hartel, Zihan He, John S Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A Rogers, Aaron Rowe, Oliver G Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin CK Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, and Xiaodong Chen. Technology roadmap for flexible sensors, ACS nano, 2023, 17, 6, 5211-5295

  6. Mingyuan Gao, Ye Yao, Yifeng Wang, Bowen Wang, Ping Wang, Yuan Wang, Jun Dai, Sheng Liu, Juan F Torres, Wenlong Cheng, and Yuerui Lu. Wearable power management system enables uninterrupted battery-free data-intensive sensing and transmission, Nano Energy, 2023, 107, 108107

  7. Yan Lu, Zijun Yong, Shu Gong, Qianqian Shi, Fenge Lin, Qingfeng Zhai, Ren Wang, and Wenlong Cheng*. Pd-conformally coated, one-end-embedded gold nanowire percolation network for intrinsically stretchable, epidermal tattoo fuel cell, Biosensors and Bioelectronics, 2023, 221, 114924

Information or pictures from this website may not be used or reproduced without consent and proper citation.