Monash Logo

CHENG NanoBionics Group

_________________________________________________________________________________________________________________________

2020

 1. Runfang Fu, Daniel E Gómez, Qianqian Shi, Lim Wei Yap, Quanxia Lyu, Kaixuan Wang, Zijun Yong, Wenlong Cheng*. Orientation–Dependent Soft Plasmonics of Gold Nanobipyramid Plasmene Nanosheets, Nano Letters, 2020, 21, 389–396

 2. Tiance An, David Vera Anaya, Shu Gong, Lim Wei Yap, Fenge Lin, Ren Wang, Mehmet R Yuce, Wenlong Cheng*. Self–powered gold nanowire tattoo triboelectric sensors for soft wearable human–machine interface, Nano Energy, 2020, 77, 105295

 3. Shu Gong, Shengrong Du, Jianfei Kong, Qingfeng Zhai, Fenge Lin, Siyuan Liu, Neil R Cameron, Wenlong Cheng*. Skin–Like Stretchable Fuel Cell Based on Gold–Nanowire–Impregnated Porous Polymer Scaffolds, Small, 2020, 16, 2003269

 4. Yunzhi Ling, Quanxia Lyu, Qingfeng Zhai, Bowen Zhu, Shu Gong, Tian Zhang, Jennifer Dyson, Wenlong Cheng*. Design of stretchable holey gold biosensing electrode for real–time cell monitoring, ACS Sensors, 2020, 5, 3165–3171

 5. Muamer Dervisevic, Qianqian Shi, Maria Alba, Beatriz Prieto-Simon, Wenlong Cheng, Nicolas H Voelcker. Enzyme–like electrocatalysis from 2D gold nanograss–nanocube assemblies, Journal of colloid and interface science, 2020, 575, 24–34

 6. Shi Qiu, Changxi Zheng, Qi Zhou, Dashen Dong, Qianqian Shi, Vivek Garg, Wenlong Cheng, Ross KW Marceau, Gang Sha, Jing Fu. Direct Imaging of Liquid–Nanoparticle Interfaces with Atom Probe Tomography, The Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124, 19389–19395

 7. Esma Dervisevic, Muamer Dervisevic, Yan Wang, Luis F Malaver–Ortega, Wenlong Cheng, Kellie L Tuck, Nicolas H Voelcker, Victor J Cadarso. Highly selective nanostructured electrochemical sensor utilizing densely packed ultrathin gold nanowires film, Electroanalysis, 2020, 32, 1850–1858

 8. Shu Gong, Lim Wei Yap, Yi Zhu, Bowen Zhu, Yan Wang, Yunzhi Ling, Yunmeng Zhao, Tiance An, Yuerui Lu, and Wenlong Cheng*. A soft resistive acoustic sensor based on suspended standing nanowire membranes with point crack design, Advanced Functional Materials, 2020, 30, 1910717

 9. Tiance An, Shu Gong, Yunzhi Ling, Dashen Dong, Yunmeng Zhao and Wenlong Cheng*. Dynamically functioning and highly stretchable epidermal supercapacitor based on vertically aligned gold nanowire skins, Opt. Mater. Express., 2020, 2, e12022

 10. Runfang Fu, Tharindu Warnakula, Qianqian Shi, Lim Wei Yap, Dashen Dong, Yiyi Liu, Malin Premaratne, Wenlong Cheng*. Plasmene nanosheets as optical skin strain sensors, Nanoscale Horizons, 2020, 5, 1515–1523

 11. Qingfeng Zhai, Lim Wei Yap, Ren Wang, Shu Gong, Zhirui Guo, Yiyi Liu, Quanxia Lyu, Joseph Wang, George. P. Simon and Wenlong Cheng*. Vertically Aligned Gold Nanowires as Stretchable and Wearable Epidermal Ion-Selective Electrode for Noninvasive Multiplexed Sweat Analysis, Anal. Chem., 2020, 92, 4647–4655

 12. Yuxin Zhang, Pari Delir Haghighi, Frada Burstein*, Lim Wei Yap, Wenlong Cheng*, Lina Yao and Flavia Cicuttini. Electronic Skin Wearable Sensors for Detecting Lumbar–Pelvic Movements, Sensors, 2020, 20, 1510

 13. Wenjuan Yang, Lim Wei Yap, Shu Gong and Wenlong Cheng*. Hairy Gold Nanorods: Gold Nanowire growth on Nanosubstrates, Opt. Mater. Express., 2020, 10, 342–357

 14. Ren Wang, Qingfeng Zhai, Yunmeng Zhao, Tiance An, Shu Gong, Zhirui Guo, Qianqian Shi, Zijun Yong, Wenlong Cheng*. Stretchable Gold Fiber-Based Wearable Electrochemical Sensor toward pH Monitoring, J. Mater. Chem. B, 2020, Accepted

Information or pictures from this website may not be used or reproduced without consent and proper citation.